Logo My SDProg

Regulamin

DEFINICJE

1. Serwis – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.mysdprog.pl wraz z jej integralną zawartością

2. Operator Serwisu – właściciel Serwisu Wojciech Zaremba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-VOLT WOJCIECH ZAREMBA, Sołonka 58, 36-043 Straszydle NIP 8133518935;

3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu poprzez przeglądanie treści Serwisu oraz osoba rejestrująca się bądź już zarejestrowana w Serwisie;

4. Oprogramowanie – zakupione u Operatora Serwisu aplikacje mobilne

5. Urządzenie – komputer, telefon, tablet, zegarek

6. Umowy Licencyjne – umowy zawierane między Operatorem Serwisu a Użytkownikiem w związku z zakupem przez Użytkownika praw do korzystania z  Oprogramowania;

7. Rejestracja w Serwisie – utworzenie przez Użytkownika konta w Serwisie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego ze swoimi danymi osobowymi w celu korzystania z Oprogramowania za pomocą Serwisu;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis świadczy Użytkownikom swoje usługi w oparciu o niniejszy Regulamin oraz zawartą z Użytkownikiem Umowę Licencyjną.

Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez korzystanie z Serwisu.

Użytkownik Serwisu winien zapoznać się z aktualną treścią niniejszego Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej i winien przestrzegać regulacji w nich zawartych.

Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Serwisu danych osobowych o ile zostały podane podczas rejestracji w Serwisie lub uzupełnione po dokonanej rejestracji. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez Serwis – szczegóły dotyczące udostępniania danych Użytkownika regulują postanowienia Polityki prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

REJESTRACJA W SERWISIE

W celu uruchomienia i korzystania z funkcji zakupionego Oprogramowania konieczna jest Rejestracja Użytkownika w Serwisie. Do tego celu Użytkownik zobowiązany jest podać  w formularzu rejestracyjnym następujące dane: login, którym jest aktualny adres e-mail, hasło oraz otrzymany przy zakupie Oprogramowania klucz licencyjny.

Podczas Rejestracji w Serwisie Operator Serwisu dokonuje kontroli prawidłowości użycia klucza licencyjnego i przypisuje go do tworzonego konta Użytkownika.

Rejestracja dokonuje się z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail wysłanej przez Operatora Serwisu na adres e-mail podany przez Użytkownika i wejście na przesłany link aktywacyjny.

Użytkownik odpowiada za prawdziwość i aktualność swoich danych podanych w celach Rejestracji w Serwisie.

Użytkownik ma możliwość zresetowania hasła poprzez klikniecie w odpowiedni przycisk panelu logowania (zresetować) a następnie po podaniu adresu e mail otrzyma link z formularzem zmiany hasła.

Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora Serwisu wiadomości marketingowych, w tym ofert handlowych, przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Po zalogowaniu się w Serwisie na swoje konto Użytkownik może zarządzać swoimi zalogowanymi urządzeniami z zainstalowanym Oprogramowaniem.  

Użytkownik ma możliwość usunięcia urządzenia.

Możliwość korzystania z jednego Oprogramowania na wielu urządzeniach regulują postanowienia Umowy Licencyjnej.

Przed przystąpieniem do korzystania z Oprogramowania Użytkownik winien zapoznać się z Wymaganiami Systemowymi i Sprzętowymi przyporządkowanymi do konkretnego Oprogramowania, które są dostępne na stronie www.sdprog.pl 

Korzystanie z Oprogramowania wiąże się z tworzeniem historii komunikacji (logowania) Użytkownika. Zakres zapisywanych informacji w historii logowania zależy od wersji Oprogramowania. Szczegółowy zakres przesyłanych informacji przedstawiono w Polityce prywatności jak również licencji.

Serwis automatycznie uzyskuje informacje o zalogowanym i podłączonym urządzeniu w momencie uzyskania przez to urządzenie dostępu do internetu i wcześniejszym poprawnym procesie rejestracji.

Rejestracja wymagana jest tylko jednokrotnie.

W przypadku każdego nowego zalogowania na tym samym urządzeniu bez wcześniejszego wylogowania w serwisie pojawiają dwa zarejestrowane urządzenia. Użytkownik ma możliwość usunięcia jednego z nich celem poprawnego korzystania z oprogramowania.

W serwisie Użytkownik posiada możliwość sprawdzenia swojego konta, statusu urządzenia (zalogowanie lub jego brak) nr klucza licencyjnego i jego statusu (klucz aktywny – „tak”, lub „nie”) oraz możliwość usunięcia uwidocznionego urządzenia.

W przypadku niezgodnego z prawem lub  z postanowieniami Umowy licencyjnej użycia przez Użytkownika klucza licencyjnego Operator Serwisu ma prawo zablokować dostęp do Oprogramowania przypisanego do danego klucza licencyjnego. To samo dotyczy sytuacji zwrotu przez Użytkownika zakupionego Oprogramowania.

Operator serwisu w opisanym powyżej wypadku ma możliwość zablokowania również konta użytkownika. W takim wypadku Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

REKLAMACJE

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Serwis są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, Umowy Licencyjnej, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając listem poleconym na adres Operatora Serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika, nr klucza licencyjnego, jego login oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Operator Serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub od daty uzupełnienia reklamacji o wymagane dane poprzez przesłanie odpowiedzi na adres e-mail Użytkownika.

POSTANOWNIA KOŃCOWE

Operator Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, jednocześnie zastrzegając sobie możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji.

Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z niniejszym regulaminem oraz prawem działania osób trzecich, za awarie serwera, jak również za niezgodne z niniejszym regulaminem, licencją oraz instrukcją obsługi działania wykonywane przez Użytkownika. 

W Serwisie mogą zostać publikowane odesłania do innych witryn internetowych oraz reklamy i ogłoszenia, za których zawartość i dostępność Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Dokonanie zmian niniejszego Regulaminu zostanie opublikowane w Serwisie, a dotychczasowi Użytkownicy zostaną poproszeni o zaakceptowanie brzmienia nowego tekstu Regulaminu poprzez zalogowanie się do Serwisu, zgodnie ze stosownym monitem informacyjnym o zmianach Regulaminu.

W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika nowego brzmienia Regulaminu Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu.

Zawartość Serwisu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody Operatora Serwisu lub w inny sposób wykorzystana lub powielona.

Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonywaniem zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie będzie Sąd powszechny miejscowo właściwy wg kpc.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

POSTANOWNIENIA OGÓLNE

Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika w związku z dokonaną przez niego Rejestracją w Serwisie (dalej: „Dane Osobowe ”).

Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu.

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych następuje w celach realizacji usług Serwisu, rozpatrywania reklamacji oraz przesyłania informacji handlowych. W każdym czasie Użytkownik może cofnąć zgodę na gromadzeni i przetwarzanie udostępnionych Danych Osobowych.  

Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

Operator Serwisu jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzyć przetwarzanie zebranych Danych Osobowych innemu podmiotowi na podstawie regulacji wspomnianej ustawy.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia z urządzeniami Użytkownika (oznaczenie czasu, adres IP).

INFORMACJA O PLIKACH „COOKIES”

Serwis korzysta z plików typu  „Cookies”. Pliki „Cookies” (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania z Serwisu.

Pliki te pozwalają zidentyfikować urządzenie Użytkowani i prawidłowo wyświetlić stronę internetową zgodnie z preferencjami Użytkownika.   Pliki „Cookies” na ogół zawierają, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” . „ Sesyjne” pliki „Cookies” mają charakter plików tymczasowych, które pozostają na urządzeniu Użytkownika  do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.  „Stałe” pliki „cookies” pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Zwykle oprogramowanie służące do przeglądania witryn internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na funkcjonalność witryny internetowej.

W plikach „cookies” nie przechowywane są żadne dane osobowe.

DODATKOWE INFORMACJE

Korzystanie z Oprogramowania wiąże się z przesyłaniem i zapisywaniem informacji wysyłanych przez Oprogramowanie na urządzeniu Użytkownika.

W przypadku aplikacji deskopowych w pamięci komputera Użytkownika  zapisywane są automatycznie następujące dane:

- historię komunikacji z pojazdem,

- dane dotyczące aplikacji i urządzenia

W aplikacjach desktopowych po zatwierdzeniu funkcji „wyślij log”, program automatycznie wyśle do Operatora Serwisu zapisaną historię czynności jakie zostały wykonane przez urządzenie w tym komunikacji urządzenia z pojazdem, listę komend, informacje na temat numerów kodów usterek, wskazania czujników, markę samochodu z którym łączy się urządzenie, ustawienia osobiste aplikacji wykonane przez Licencjobiorcę w tym przypisany mu kod aktywacyjny, dane podane przez użytkownika w formularzu tj. imię, nazwisko telefon, e-mail, informacje o pojeździe, opis problemu technicznego pojazdu.

W przypadku aplikacji mobilnych, w związku z uruchomieniem oprogramowania  program automatycznie wysyła do Operatora serwisu (bez uruchomienia dodatkowych opcji programu)

-  informacje co do błędów działania urządzenia lub co do błędów połączenia urządzenia  z samochodem.

W aplikacji mobilnej po wybraniu opcji „wyślij log” oprogramowanie załaduje dane do klienta pocztowego, za pomocą którego automatycznie wyśle do Operatora Serwisu zapisaną historię komunikacji z pojazdem/pojazdami, listę komend, informację na temat numerów kodów usterek i wskazania czujników, wersję aplikacji, wersję interfejsu, adres mailowy użytkownika, dodatkowe informacje jakie zostały podane przez użytkownika, w tym imię nazwisko, adres (o ile zostały podane).

Powyższe informacje służą Operatorowi Serwisu  wyłącznie do pomocy technicznej – w celu znajdowania i rozwiązywania  niektórych problemów związanych z komunikacją.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

W celu korzystania prawidłowego korzystania z Oprogramowania w pierwszej kolejności należy zapoznać się z minimalnymi wymaganiami systemowymi i sprzętowymi dostępnymi na stronie www.sdprog.pl.

Wymagana jest Rejestracja w Serwisie, po ukończeniu której Użytkownik zakłada indywidualne konto w  Serwisie.